Comprendre globalment el fenomen de Big Data, tant les oportunitats que ofereix com les amenaces a la privacitat, serà fonamental per viure en un món digitalitzat. Des d'aquesta convicció, els objectius del programa es concreten en: 


 1.- Ofrerir a centres i docents eines que permetin desenvolupar en els i les alumnes una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies i els mitjans tecnològics, valorant fortaleses i debilitats.. 


2.- Reconèixer la presència de dades digitals, la seva implicació en la nostra vida quotidiana i el valor de la seva extracció i processament per tal de generar coneixement i participar en la societat. 


3.- Facilitar un recurs accesible per tal de posar a disposició de tots els implicats un conjunt de coneixements, procediments i actituds relacionades amb la presència de dades a les nostres vides, les seves implicacions i possibilitats en un món digitalitzat.